The past few years that cryptocurrency endured and weathered banked in huge amounts of profits for its enthusiasts and investors alike, but progress and improvement at the same time meant bigger and harder detriments and issues that we would have to face in the future.

One notable issue that everyone…

Narito ang pinaghirapan namin.

Nakaraang linggo:

Cudos network

  • Nalutas namin ang isyu sa Gravity Bridge at matagumpay ang pag-deploy ng Private Testnet.
  • Ginawa namin ang gabay ng mga validator para sa pag-upgrade ng hard fork network
  • Nagdaragdag kami ng mga huling pagpindot sa Public Testnet guide.
  • Na-update namin ang mga kulay ng…

Rich Charles

Crypto Enthusiasts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store